Beleidskader

VIVO beweegt zich in een erg breed speelveld van beleidsdomeinen. Dat merk je onder andere aan het feit dat liefst 5 Vlaamse ministers het sectorconvenant voor de social profit mee ondertekenen:
  • Minister van werk
  • Minister van cultuur
  • Minister van onderwijs
  • Minister van inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding
  • Minister van welzijn, volksgezondheid en gezin
Het belang van de convenants voor de werking van VIVO is niet min. Het is dan ook belangrijk dat ze sinds 2009 decretaal werd verankerd. Lees de tekst van het decreet.

Ook andere beleidskaders bepalen mee de werking van VIVO en zijn sociale partners:

Vlaamse Intersectorale akkoorden of VIA

De Vlaamse sociale partners voor de social profit onderhandelen daarbij om de 5 jaar met de Vlaamse overheid.
Na een zeer lange onderhandelingsfase, is er nu het VIA5, dat loopt van 2018 tot 2020 . Dit akkoord heeft betrekking op 173.280 vte’s in zowel de oorspronkelijke Vlaamse sectoren, als de ‘geregionaliseerde’ sectoren (deelsectoren uit PC 330: revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, initiatieven Beschut Wonen).
Naast een belangrijk deel rond koopkrachtmaatregelen, en middelen voor de uitrol van de IFIC-functieclassificatie, zijn er intersectorale en sectorale kwaliteitsmaatregelen opgenomen die vorming en opleiding bevorderen, de werkbaarheid vergroten en de instroom, doorstroom en uitstroom verbeteren. VIVO is bij verschillende acties betrokken als uitvoerder.

Het vorige akkoord VIA4 liep van 2011 tot 2015.

Loopbaanakkoord

Heel wat beslissingen van interprofessionele sociale partners drukken hun stempel op de inhoud van een sectorconvenant of de werking van de sociale fondsen waarmee VIVO samen werkt.

Zo werd begin 2012 het loopbaanakkoord onderhandeld tussen sociale partners. In dit akkoord zitten vele verwijzingen naar de complementaire rol die sectoren kunnen spelen om een hedendaags loopbaanbeleid te realiseren.

VDAB

De VDAB is voor VIVO een zeer belangrijke partner, wat zich vertaalt in een tweejarige samenwerkingsovereenkomst.
De twee hoofdaccenten in deze overeenkomst zijn:
  • Advies over knelpuntberoepen.
  • Planning en evaluatie van opleidingen voor werkzoekenden naar beroepen in de sector.
VDAB zorgt op zijn website voor informatie en cijfermateriaal over de social-profitsector. VIVO zorgt anderzijds voor de nodige informatiedoorstroom naar de consulenten die voor werkzoekenden en werkgevers in de sector actief zijn.

Beleidsplannen en -initiatieven

Verschillende overheden en Ministers maken plannen en bouwen initiatieven uit die relevant zijn voor VIVO als sectorinstituut.

Een voorbeeld: voor de zorg- en welzijnssector werden de afgelopen jaren heel wat plannen gemaakt, onder de noemer ‘Werk maken van werk in de zorgsector’. Met name Minister Van Deurzen produceerde binnen Flanders Care een beleidsnota met belangrijke invloed op de samenwerking met verschillende actoren, waaronder VIVO. Flanders Care is een programma dat ernaar streeft om de zorgkwaliteit te verbeteren.