Beleidskader

VIVO beweegt zich in een zeer breed speelveld van beleidsdomeinen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat liefst 5 Vlaamse ministers het sectorconvenant voor de social profit mee ondertekenen:
  • Minister van werk
  • Minister van inburgering, gelijke kansen en armoedebestrijding
  • Minister van onderwijs
  • Minister van cultuur
  • Minister van welzijn, volksgezondheid en gezin
Het belang van de convenants voor de werking van VIVO is niet min. Het is dan ook belangrijk dat ze sinds 2009 decretaal werd verankerd. Lees de tekst van het decreet.

Ook andere beleidskaders bepalen de werking van VIVO en zijn sociale partners mee. Zo zijn er de Vlaamse Intersectorale akkoorden of VIA: de Vlaamse sociale partners voor de social profit onderhandelen daarbij om de 5 jaar met de Vlaamse overheid. Het laatste akkoord VIA4 loopt van 2011 tot 2015 en geldt voor 88.000 vte of 123.000 personeelsleden. In dit akkoord is een uitbreiding voorzien voor 2.200 vte of 3.080 personeelsleden. Daarnaast zijn er intersectorale en sectorale kwaliteitsmaatregelen opgenomen die de werkbaarheid vergroten en de instroom, doorstroom en uitstroom verbeteren. VIVO wordt bij diverse acties als uitvoerder betrokken.

Loopbaanakkoord

Heel wat beslissingen van interprofessionele sociale partners drukken hun stempel op de inhoud van een sectorconvenant of de werking van de sociale fondsen waarmee VIVO samen werkt.

Zo werd begin 2012 het loopbaanakkoord onderhandeld tussen sociale partners. In dit akkoord zitten vele verwijzingen naar de complementaire rol die sectoren kunnen spelen om een hedendaags loopbaanbeleid te realiseren.

VDAB

De VDAB is voor VIVO een zeer belangrijke partner, wat zich vertaalt in een tweejarige samenwerkingsovereenkomst (samenvallend met de periode van het sectorconvenant).
De twee hoofdaccenten in deze overeenkomst zijn:
  • Advies over knelpuntberoepen.
  • Planning en evaluatie van opleidingen voor werkzoekenden naar beroepen in de sector.
VDAB zorgt op zijn website voor informatie en cijfermateriaal over de social-profitsector. VIVO zorgt anderzijds voor de nodige informatiedoorstroom naar de consulenten die voor werkzoekenden en werkgevers in de sector actief zijn.

Beleidsplannen en -initiatieven

Verschillende overheden en Ministers maken plannen en bouwen initiatieven uit die relevant zijn voor VIVO als sectorinstituut.

Een voorbeeld: voor de zorg- en welzijnssector werden de afgelopen jaren heel wat plannen gemaakt, onder de noemer ‘Werk maken van werk in de zorgsector’. Met name Minister Van Deurzen produceerde binnen Flanders Care een beleidsnota met belangrijke invloed op de samenwerking met verschillende actoren, waaronder VIVO. Flanders Care is een programma dat ernaar streeft om de zorgkwaliteit te verbeteren.