generatiepact

Jongeren aan het werk via het Generatiepact. Het Generatiepact creëert bijkomende werkgelegenheid in de social profit en dit via een jaarlijks vastgelegd bedrag.

De doelgroep

De Vlaamse regering besteedt bijzondere aandacht aan de instroom van allochtone jongeren in de zorgsector, gezien de steeds krapper wordende arbeidsmarkt, de groeiende nood aan gekwalificeerd personeel en de vaststelling dat allochtone jongeren minder participeren op onze arbeidsmarkt.

3 deelprojecten

1. Bijkomende tewerkstelling van 142 VTE in de buitenschoolse kinderopvang.
2. 54 bijkomende jobs in de dagverzorgingscentra.
3. 150 bijkomende werkervaringsplaatsen creëren via deeltijds leren / deeltijds werken.