VIA 4

Binnen het vierde Vlaams intersectoraal akkoord worden aan het vormingsfonds van de sector van de beschutte werkplaatsen middelen ter beschikking gesteld in het kader van vorming, training en opleiding (VTO) en kwaliteit in de sociale economie.

Werkplaatsen kunnen deze budgetten gebruiken voor:

De documenten voor vormingsbudget 2020 kan je hier binnenkort terugvinden.


Terugbetaling van opleidingen gegeven door een externe opleidingsverstrekker

Gebruik dit budget voor de terugbetaling van door de organisatie betaalde opleidingen. In functie van de opleidingsnoden van je organisatie maak je gebruik van:

Mogelijkheid 1:
Een opleiding georganiseerd door de organisatie voor zijn werknemer(s), gegeven door een externe opleidingsverstrekker.

Mogelijkheid 2:
Deelname van eigen werknemer(s) aan een externe opleiding of studiedag.

Hoe aanvragen?

1. Vul een voorblad in.
2. Per gevolgde opleiding vul je een fiche in met gegevens, zoals de kosten, deelnemersprofiel…
3. Voeg per opleiding alle facturen toe.
4. Gebruik hiervoor onze standaarddocumenten.

Dossiers indienen kan tot 15 februari 2020.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alle korte of langdurige opleidingen, zoals taal- of computeropleidingen, communicatietrainingen, maar bijvoorbeeld ook het inschrijvingsgeld van studiedagen, …  Ook technische opleidingen komen in aanmerking voor terugbetaling.


Opleiding gegeven door interne medewerker

Alle opleidingen gegeven door interne medewerkers komen in aanmerking tot terugbetaling door het VIA4-budget.
De opleidingen worden gefinancierd op forfaitaire basis.

Hoe aanvragen?

Gebruik per opleiding één aanvraagformulier met de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Totaal aantal deelnemers en opleidingsuren
Bijlage 2: Aanwezigheidslijst opleiding door interne medewerker
Bijlage 3: Deelnemersgegevens opleiding door interne medewerker

Alle formulieren moeten ten laatste op 15 februari 2020 ingediend zijn bij VIVO.

Opgelet:
Om de kwaliteit van de opleiding en de bekwaamheid van de interne medewerker te garanderen, moet je het aanvraagformulier volledig invullen.

De directie en een werknemersvertegenwoordiger moeten het formulier ondertekenen, na goedkeuring op de ondernemingsraad. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad kan dit na bespreking met en goedkeuring van de syndicale delegatie.


Modaliteiten:

  • Per gepresteerd en aangetoond cursistenuur betalen we een forfait van €12,5.
  • De opleiding moet gegeven worden aan minimum 3 deelnemers en maximaal 25 deelnemers per opleidingsdag.
  • Per opleidingsdag dien je de gepresteerde uren aan te tonen via een volledig ingevulde en gehandtekende aanwezigheidslijst.

Opgelet:
De uitbetaling kan pas plaatsvinden als ook de deelnemersgegevens volledig ingevuld zijn.

De opleiding moet doorgaan in 2019.Forfaitaire vergoeding voor POP-gesprekken

Het verwerven van praktijkervaring bij het uitvoeren van POP-gesprekken (in het kader van het maatwerkdecreet) komt in aanmerking voor terugbetaling van het VIA4-budget, onder voorbehoud van publicatie in BVR. 

Hoe aanvragen?

Per POP-gespreksleider moet minimum één aanvraagformulier worden ingevuld.Per gesprek noteer je de datum, duur van het gesprek (in uren of half uren, niet in minuten), de naam van de doelgroepmedewerker, de handtekening van de doelgroepmedewerker.

Bijlage 1: deelnemersprofiel van de gespreksleider
Bijlage 2: atttest van de door de gespreksleider gevolgde opleiding

Modaliteiten:
  • POP-gesprekken komen in aanmerking voor terugbetaling mits de gespreksleider de nodige opleiding heeft gevolgd.  
     Komen in aanmerking:
    1. 'gesprekken voeren met doelgroepwerknemers' (ESCALA of Groep Maatwerk) uit het sectoraal opleidingsaanbod
    2. de opleidingen die gegeven werden in het kader van de tender POP.

  • De afrekening gebeurt op basis van een forfaitaire vergoeding per gespreksuur t.b.v. 12,5 EUR.
  • Er kunnen POP-dossiers ingediend worden tot maximaal 15% van het VIA4-budget. 
  • De gesprekken moeten plaatsvinden in 2019.

​Indienen formulieren tot 15 februari 2020.


 
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

Contacteer Nadine van het administratief team